MICCAI 2020 RibFrac Challenge: 

Rib Fracture Detection and Classification


Rib Fracture Detection Track

1st PLACE

Youjun E, Jiaqi Zhang 

from: Peking University, Beijing Yizhun Medical AI Co., Ltd


2nd PLACE

Jianying Liu, Pengfei Liu 

from: Huiying Medical Technology Co., Ltd


3rd PLACE

Zhizhong Chai, Yongjie Xiao,  Hao Chen

from: Shenzhen ImsightMed Technology Co., LtdRib Fracture Classification Track

1st PLACE

Xiangyi Yan, Hao Tang, Yutong Xiang. Jijia Zan, Qixuan Sun, Junayed Naushad, Xiaohui Xie

from: University of California, Irvine


2nd PLACE

Yongjie Xiao, Zhizhong Chai,  Hao Chen

from: Shenzhen ImsightMed Technology Co., Ltd


3rd PLACE

Zhipeng Luo, Lixuan Che, Jianye He

from: DeepBlue Technology (Shanghai) Co., Ltd


Note: The challenge winners are the top participants during the official MICCAI 2020 RibFrac Challenge period (June 15, 2020 ~ Sep 27, 2020).